Bekijk vragenronde GR April 2023

Altijd interessant is het afsluitende punt van de agenda van de gemeenteraad, de gemeentelijke aangelegenheden – mededelingen en vraagstelling oftewel de vragenronde. Bij de meeste bestuursvergaderingen van verenigingen is dit het puntje varia.
Dit is de gelegenheid bij uitstek waar de leden van de oppositie de kans hebben om vragen te stellen over de door het schepencollege genomen beslissingen. Toch valt dit in de praktijk tegen. Niet dat de vragen op zich zo opmerkelijk zijn, het is meer datgene wat op de achtergrond speelt, wat de vragenronde interessant maakt.

Ook tijdens de voorbije gemeenteraad werden een aantal vragen gesteld. Een overzicht.

GiB en N-VA

Zij hadden geen vragen.

#glosse deBurgers: Meerderheidspartijen hebben meestal geen behoefte om vragen te stellen over het huidige beleid. Ook was er deze keer geen aanleiding om naar een vooraf doorgesproken promopraatje te vragen.

CD&V

Zij hadden vragen over toekomstige parkeermogelijkheden op het Astridplein en de besluitvorming rond evenementen aan de Kasteelhoeve.

#glosse deBurgers: Vooral de reactie van CD&V raadslid Beullens op het antwoord over het Astridplein was veelbetekenend. “Tis aan mij maar gevraagd, daarmee stel ik hier de vraag.”

Vooruit

Zij hadden van iemand een vraag gekregen om in Brede Gang terug een vuilnisbak te plaatsen. Volgens de burgemeester was er eerder gevraagd om die weg te halen, nu was er de vraag om die terug te plaatsen …

Volgens schepen Verhaegen zou die vuilbak op de planning staan voor één van de volgende weken. 

#glosse deBurgers: Opvallend is dat inwoners van Grobbendonk met vragen over de werking van de gemeente (zie vraag parkeermogelijkheden op het Astridplein, of deze vraag over vuilnisbakken, …) zich richten tot de gemeenteraadsleden. Nochtans heeft het gemeentebestuur hiervoor een participatiereglement opgesteld, zodat burgers de mogelijkheid hebben om voorafgaand aan de gemeenteraad een vraag te stellen. Blijkbaar is dit niet bekend, of is de procedure te moeilijk, … deBurgers hebben al een aantal maal gewezen op de mogelijkheden die de gemeenteraad van Zoersel voorziet. Bekijk GR Zoersel


Toen de Vooruit-fractie daarna een vraag over de werken aan de verkeerslichten aan de Lindekens wilde stellen, werden ze onderbroken door de burgemeester die een promopraatje afstak over de nodige werken die tijdens de paasvakantie met zo weinig mogelijk hinder werden uitgevoerd. Vooruit verduidelijkte dat ze enkel wilden weten wanneer de lichten geplaatst worden. Het antwoord was: “zo snel mogelijk.” 

Vlaams Belang

Raadslid Cateau las een tekst voor over PFAS. Ze vroeg naar het vervolg van de procedure en de verdere communicatie.
Daarna stelde Lut Cateau voor om op de McCainsite een tijdelijk voetbalveld aan te leggen voor de jeugd. Dit voorstel werd door de meerderheid weggezet als niet uit te voeren, te moeilijk om te realiseren, …

#hoekanhetanders #blikopdetoekomst #hoetofzouhetzijn

Van tijdelijk buiten gebruik naar tijdelijk in gebruik!
deBurgers beschouwen dit als de perfecte voorzet voor het opstarten van een buurtnota, zoals die in één van onze vorige blogs besproken werd. In elke gemeente, dus ook in Grobbendonk zijn er her en der gronden die in afwachting van een definitieve bestemming tijdelijk braak liggen. Ideaal om er een tijdelijk voetbalveldje, een panna voetbalkooi, 3×3 basketpleintje, miniparkje, zomer/winterbar of wat dan ook in te richten. Tijdens een bijeenkomst voor een buurtnota kunnen zulke plekjes in de wijk opgelijst worden. Indien de buurtbewoners interesse hebben om deze tijdelijk te gebruiken kunnen ze hiermee aan de slag, samen met de eigenaar en het gemeentebestuur. In de beperkte openbare ruimte van de doorsnee Vlaamse gemeente is het soms vechten om plaats. Tegelijkertijd snakken we met z’n allen meer dan ooit naar meer ruimte.

Info, voorbeelden en wettelijke achtergrond

Ook de onveilige verkeerssituatie door sluipverkeer in Gilliam kwam ter sprake.

De Lokale Lijst

Zij had –verassend genoeg- geen vragen.

#glosse deBurgers: Wat de vragenronde elke keer pijnlijk duidelijk maakt is het gebrek aan communicatie vanuit het gemeentebestuur. Daarnaast wordt ook het gebrek aan een directe lijn tussen gemeentebestuur en de inwoners zichtbaar gemaakt. Er is geen moment voorzien waarbij je als inwoner je vragen kan stellen. En daarmee verwijzen we naar de buurtbabbels zoals ze tijdens vorige legislatuur plaats vonden en niet de partijpolitieke invulling die GiB er nu aan geeft.

Interne Nota deBurgers #10

Evenzo blijkt de kennis van de gemeenteraadsleden over democratie, het systeem en hun taken meer dan ondermaats of onbestaande.

De gemeenteraad is het openbare orgaan waar het beleid wordt gemaakt, besproken en gestemd. De beslissingen worden dan doorgegeven aan het college dat belast wordt met de uitvoering ervan.

Het is daarna aan de gemeenteraad om het college te controleren en te bevragen over de correcte uitvoering van de beslissingen. Bvb in de vragenronde op het einde van elke gemeenteraad. Het is de plicht van het college om zich aan te bieden in die gemeenteraad met hun dossiers, de kennis erover en de stand van zaken in elk dossier. Geen flauwekul of promopraatjes maar correcte informatie en antwoorden over elk dossier waar de gemeenteraad een vraag over heeft.

Natuurlijk is het ook in de eerste plaats aan de gemeenteraadsleden om die controle uit voeren. Om houtsnijdende vragen te stellen aan de bevoegde schepen of de burgemeester over de gang van zaken in elk dossier. Dat vraagt enig voorbereidend werk en weerwerk als iemand rond de pot probeert te draaien of een laconiek, inhoudsloos antwoord geeft.

Het is een uitwas van de oude politieke cultuur dat burgers met algemene vragen bij een raadslid moeten langsgaan. Of erger, dat raadsleden enkel die summiere vragen, aangebracht door een burger, stellen en genoegen nemen met een nietszeggend antwoord. Volledig voorbijgaand aan het vragenwerk dat ze zelf horen te doen. Het is mee de oorzaak dat er weinig of geen interesse meer is in politiek, bestuur en beleid bij de inwoners. De gemeenteraad is bij uitstek het openbare moment waarop burgers de democratie in actie moeten zien. Waar ze mee geïnformeerd worden hoe één en ander werkt en verloopt in hun gemeente.

Het is van cruciaal belang dat in aanloop naar de volgende verkiezingen burgers niet zomaar voor de fun of uit sympathie op een verkiezingslijst van een partij gaan staan. Enige kennis van het systeem en de taken van een gemeenteraadslid zijn van het grootste belang. Het is een dienstbare taak, dwz dat je nooit genoeg betaald zal worden voor het werk dat je moet doen. Maar, als ze correct wordt uitgevoerd is het ook een mooie taak, meewerken aan een warme en goeddraaiende samenleving.
Oprecht, integer en transparant.