De burgerraad en open fractievergadering

Een burgerraad, dat snappen de meeste mensen nog wel als je het hen uitlegt. En dan komt als eerste altijd de vraag “maar ga je dan de burgerraad ook laten bepalen hoe de vertegenwoordigers van deBurgers zullen stemmen in de gemeenteraad?” Nee uiteraard, een burgerraad dient voor de grote beleidslijnen uit te zetten waarmee het bestuur aan de slag moet.

Voor de maandelijkse gemeenteraad en het aansturen van de volksvertegenwoordigers bestaat er een oplossing die op meerdere plaatsen in Vlaanderen reeds door partijen en politieke bewegingen toegepast wordt: de open fractievergadering.

Zo organiseren de meeste partijen een fractievergadering met de leden van het partijbestuur in aanloop naar de gemeenteraad. Daar overlopen ze de agenda, bepalen ze hun stemgedrag en kijken waar ze eventueel nog vragen hebben.

Bij deBurgers zal het net zo verlopen, alleen zal het een “open fractievergadering” zijn, dat wil zeggen dat elke geïnteresseerde inwoner van Grobbendonk welkom is om mee te discussiëren over de punten op de agenda van de gemeenteraad.

Nemen we als voorbeeld het agendapunt 6 van de gemeenteraad van 28 februari: Lokaal Energie- en Klimaatpact – rapportering – kennisname.

Wat voorafging…

De gemeente Grobbendonk ondertekende het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 (LEKP 1.0) op de gemeenteraad op 12 oktober 2021 en de opvolger LEKP 2.0 werd goedgekeurd tijdens de raad van 22 november 2022. Lees zeker het verslag van die GR even door, via bijgaande link, het is belangrijk te weten hoe onoordeelkundig en onwetend dingen worden goedgekeurd in de GR. (Verslag GR 22/11/22)

Jaarlijks dient er een rapportering van de vorderingen aan de gemeenteraad te gebeuren. De cijfers in bijgaand rapport kunnen mogelijks iets rooskleuriger zijn omdat op Vlaams niveau nog niet alle databases aan de rapportage zijn gekoppeld. (Pdf-rapport LEKP Grobbendonk van 26/3/2023)

Aan de slag op de “open fractievergadering” van deBurgers.

Om te starten hebben we de agenda van de raad nodig.  

#glosse deburgers: Helaas is de agenda zoals die op de website van Grobbendonk te bekijken is, niet dezelfde als de agenda die de raadsleden ontvangen. Deze is namelijk uitgebreider en bevat alle plannen en bijlagen die nodig zijn om de raad te kunnen volgen. deBurgers plannen om die volledige agenda kenbaar te maken op hun website. Dit kan volledig wettelijk en is voorzien in de Vlaamse decreten.

Daarna volgt er een bespreking van het rapport (zie samenvatting in grafiek over Grobbendonk hierboven). Er wordt uitleg gegeven bij de doelstellingen, voor- en nadelen van acties bekeken enz. Dit bepaalt hoe de vertegenwoordigers in de raad zullen stemmen.

Uit die bespreking komen een aantal vragen, die in de gemeenteraad aan de verantwoordelijke schepen gesteld zullen worden.
Een overzichtje van mogelijke vragen en opmerkingen bij dit agendapunt: 

  • De gemeente heeft het LEKP ondertekend en is hiermee een resultaatsverbintenis aangegaan om de doelstellingen te behalen tegen 2030. Is er een planning opgemaakt hoe men dit zal uitvoeren? 
  • Er zijn volgens de grafiek reeds 25 bomen aangeplant, zijn er plannen om er nog te planten? In de wandelgangen horen we geruchten dat hiervoor gronden van het OCMW gebruikt zouden worden. Die zijn meestal in gebruik voor landbouwdoeleinden, vooral weiden. Allereerst willen we erop wijzen dat voor landbouwers er een verplichting bestaat op het behoud van grasland. Verder zou volgens studies grasland beter CO vasthouden dan bossen. Hoe bekijken jullie dat? 
  • Er is reeds een beetje haag of geveltuin aangelegd. Bestaat er een reglement over het aanleggen van geveltuintjes? 
  • Wat met de natuurgroenperken? Grobbendonk zou hier reeds aan voldoen. Zijn dit nieuw aangelegde perken of bestaande perken die eventueel opgewaardeerd zijn? 
  • Zijn er plannen voor coöperatieve hernieuwbare energieprojecten? Weeral in de wandelgangen hebben we vernomen dat er contacten geweest zijn tussen enkele schepenen en de energie coöperatie Zonnewind. Wat zijn hier de resultaten van? 
  • Hoe zit het met concrete acties voor ontharding? Zijn er behalve het tegelwippen nog maatregelen genomen? 
  • Is er bij de nieuwe kindercampus in Bouwel hemelwateropvang voorzien?  
  • Dat er op korte termijn geen laadpunten bijkomen lazen we in de krant: (Artikel HLN Laadpalen) Wat zijn de plannen ivm deelwagens en nieuwe fietspaden? 
  • Bij het LEKP hoort een trekkingsrecht, waardoor Grobbendonk recht heeft op 37.827,55 euro voor LEKP 1.0 en 15.680,42 euro voor LEKP 2.0. Hoe en waar zijn deze bedragen besteed? 

 

#glosse deBurgers: Bovenstaande vragen kunnen zomaar uit een open fractievergadering van deBurgers komen en hadden eigenlijk door de partijen in de gemeenteraad van 22/11/22 moeten gesteld worden vooraleer dit punt blind en onwetend goed te keuren. Bovendien was er nog een herkansing op de raad van 22/03/23. Alsnog kunnen deze vragen door elke partij die dit wenst gesteld worden in één van de volgende gemeenteraden. deBurgers stellen deze gratis ter beschikking van ieder raadslid dat zich geroepen voelt om eindelijk zijn controlerende taak uit te voeren.