Verhip, stop de persen, ze kunnen praten!

Na meer dan 4 jaar wachten, kregen we eindelijk een glimp van de mogelijkheden van de gemeenteraad te zien. Toen het eindrapport van de toekomstverkenning Neteland ter kennisname in de gemeenteraad besproken werd, was er een begin van debat en uitwisseling van standpunten tussen de verschillende fracties. 

Het fragment kan je hier bekijken.

Het samenwerkingsverband Neteland botst op zijn grenzen. Er werd een studiebureau aangesteld om nieuwe pistes te verkennen. 

Raadslid Johan Struyfs (Vooruit) peilde naar het verloop van de gesprekken over de fusie naar aanleiding van alle geruchten die de ronde deden. 

Burgemeester Verhaert benadrukte dat Grobbendonk niet de gesprekken verlaten heeft in januari. 

Opdracht tot de studie werd gegeven eind november vorig jaar. Ook alle gemeenteraadsleden werden een drietal keer uitgenodigd bij een toelichting over de vordering van de gesprekken. Tussen de regels door liet ze verstaan dat niet alle gemeenteraadsleden hierop ingegaan zijn. Vanuit het college van burgemeester en schepenen heeft de burgemeester meerdere vragen en bezorgdheden overgebracht aan de stuurgroep Neteland. Ze benadrukte dat de bevolking en gemeenteraad bij dit proces betrokken moesten worden. 

In de daaropvolgende maanden zijn er dan verdere gesprekken geweest tussen de vier andere burgemeesters over een mogelijke fusie. De burgemeester moest dit net als iedereen vernemen uit de media. Ze gaf aan dat ze geen gehoor kreeg op de verschillende vragen die het college had over de fusie en ze daarom een bijkomende nota opgesteld hebben met bedenkingen over het rapport en de fusie. Ook benadrukte ze nogmaals dat bij een eventuele fusie iedereen – gemeenteraad en bevolking – moet betrokken worden. Eind augustus werd uiteindelijk – op een vergadering waar Grobbendonk niet op uitgenodigd was – de stekker uit het project getrokken. De burgemeester verwees nog naar de vertegenwoordiging van de gemeenteraad in de raad van bestuur, zodat de raadsleden normaal gezien op de hoogte konden zijn van het verloop van de studie.  

Schepen Taelman gaf aan dat de samenwerking binnen Neteland een grote meerwaarde is, maar dat het op zijn grenzen botst, voornamelijk op het inzetten van personeel. Dus is de vraag: “Waar nu naartoe?” Nog vlugvlug een fusie doordrukken voor het einde van het jaar is alvast niet de oplossing. Ook zij verwees naar de tweede nota waar de vragen en bedenkingen van het college van burgemeester en schepenen in staan. Al die vragen moeten met de gemeenteraad en de bevolking besproken worden. 

Raadslid Ulrik Anthonis (GiB) vroeg zich af of er nu ruis op de relatie met de andere gemeenten zat. De burgemeester benadrukte nogmaals de meerwaarde van Neteland en de belangrijkheid van de tweede nota die samen aan gemeenteraad ter kennisname voorlagen. Voor haar waren er geen problemen. 

Raadslid Johan Struyfs wees op het gebrek aan toekomstvisie in het eindrapport van de toekomstverkenning Neteland. 

Burgemeester Verhaert bevestigde dit en verwees naar de toegevoegde nota. Verder haalde ze enkele anekdotes aan om aan te geven dat de vorige fusie nog niet door iedereen verwerkt was. 

Schepen Taelman stelde de vraag aan de oppositie wat hun gevoel, visie was bij de fusie is, hoe zij het zouden aanpakken. 

Raadslid Carine Geyselings (Vooruit) vond het goed dat de fusie voorlopig niet doorgaat, vooral omwille van de beperkte tijd die er rest om alles rond te krijgen. Ook zij gaf aan dat de bevolking in deze betrokken moet worden. Maar Vooruit beseft wel dat er nu een aantal pijnpunten zijn. Zij zijn voorstander om zeker te blijven samenwerken binnen Neteland, of zelfs een groter geheel. 

Raadslid Koen De Vries (CD&V) wees op de praktische problemen zoals het verschil in de gebruikte administratieve software. Blijkbaar gebruikt Grobbendonk een ander pakket dan de vier andere Neteland gemeenten. 

Burgemeester Verhaert bevestigde dit en gaf aan dat ze dat aan het bekijken waren. Ze wees erop dat nu reeds personeel gedeeld werd tussen verschillende gemeenten en dat de verschillende software hierbij soms problemen gaf. 

Raadslid Johan Struyfs had nog een vraag over de toekomstige Vlaamse regelgeving over eventuele verplichte fusies.

Interne Nota deBurgers #12

Zomaar een bedenking (1). Herhaaldelijk werd de belangrijkheid van het eindrapport en de toegevoegde nota van het CBS benadrukt en werd er herhaald dat dit zowel aan de gemeenteraad als aan de bevolking moet voorgelegd worden. Dit is een uitgelezen kans om die documenten actief aan te bieden op de website van de gemeente, als bijlage bij het verslag van deze gemeenteraad. Het is besproken in de gemeenteraad in open vergadering, dus zou iedereen de kans moeten hebben om deze documenten in te kijken. In de huidige omstandigheden moeten ze elke aanvrager apart deze nota’s mailen.

Zomaar een bedenking (2). Fusies gaan ook over macht, en niet alle klassieke partijen zijn in alle gemeenten van Neteland even goed vertegenwoordigd. In vier van de vijf gemeenten zit CD&V of een partij die daaruit voortvloeide (mee) aan het roer. Is dat de reden waarom Grobbendonk met een Open VLD-burgemeester niet betrokken werd bij de laatste gesprekken over het fusiescenario?

Zomaar een bedenking (3). Het klonk voor ons, deBurgers, als muziek in de oren dat burgemeester Verhaert hier een lans brak voor het betrekken van de inwoners bij een eventueel fusietraject. Maar voordat we de champagneflessen ontkurkten drong het besef door dat er in Grobbendonk de afgelopen jaren bitter weinig te merken was van het betrekken van de inwoners bij beslissingen. Aan de burgemeester om te tonen dat ze dit eerlijk meent en het niet één of ander politiek manoevre is om zich achter te verschuilen. 

Zomaar een bedenking (4). Betrokkenheid van de inwoners in een fusietraject is cruciaal om het ganse proces te laten slagen. De fusiegolf van 1977 is nog steeds op vele plaatsen niet verwerkt. De volksraadplegingen in Borsbeek, Tongeren, Zwijndrecht, … tonen duidelijk aan dat enkel een referendum niet voldoende is om burgers te betrekken.

Naast de vier voorgelegde pistes willen deBurgers nog een extra mogelijkheid naar voor schuiven.

Wat als … naast de gemeenten van Neteland ook Nijlen en Lille bij de fusie betrokken worden? Zo ontstaat een supergemeente van meer dan 100.000 inwoners wat de mogelijkheid biedt om, net zoals in Antwerpen, met districten te werken. Districten die de vorm van de huidige gemeenten kunnen aannemen. Met als extra daaronder dorpsraden voor de huidige deelgemeenten. Verder zouden er ook nog wijkraden, buurtraden en dergelijke kunnen opgericht worden om de betrokkenheid en participatie van de burgers bij het fusieproject – en uiteindelijk de fusiegemeente – te vergroten.