Gemeenteraadslid Els Beullens diende namens de fractie CD&V een bijkomend agendapunt in : Motie betreffende het akkoord over de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) en de impact daarvan op de landbouwsector.

Er ontspon zich een discussie over de einddatum van indienen van de motie, de bevoegdheid van de gemeenteraad, de techniciteit van het onderwerp, lobbyteksten, korte keten, … Af en toe ging het ook over de kern van de ingediende motie, waarbij duidelijk werd dat de meeste raadsleden, zoals ze zelf aangaven, niet voldoende onderlegd waren in de materie.

Van Meensel kwam aan het woord, voor de eerste keer in deze legislatuur, als schepen van landbouw. Noch de schepen, noch de rest van de gemeenteraadsleden waren op de hoogte van een afsluitdatum waarbinnen moties bij de Vlaamse overheid moesten ingediend worden. Nochtans een item dat dezer dagen overal in Vlaanderen hoog op de agenda staat.

Er werd dus een motie gestemd waarvan 20 van de 21 gemeenteraadsleden niet wisten waarover het ging en die een voorgedrukte tekst is van een lobbygroep.  De gemeente verbindt zich hier nu aan in naam van haar inwoners. Ze gingen er trouwens vanuit dat de datum al verstreken was. De motie werd aangenomen met 7 stemmen voor, 4 tegenstemmen en 7 onthoudingen.

Uit onze navraag blijkt dat dit helemaal niet het geval is. Het indienen van de motie heeft als einddatum 17 juni voor het grote publiek en belanghebbenden. Echter, voor gemeenten is de uiterste datum 1 augustus.

Er had dus door het bestuur een eigen compromistekst, specifiek over Grobbendonk en haar landbouwers, gevormd kunnen worden waar alle gemeenteraadsleden zich in konden vinden en op tijd ingediend.

Bekijk hieronder het fragment

Interne Nota deBurgers #2

  • Zorg voor voldoende duiding bij de motie, zodat de andere gemeenteraadsleden zich makkelijker kunnen inleven in de vraagstelling.
  • Neem lobbyteksten nooit zomaar klakkeloos over, maar werk samen met de andere gemeenteraadsleden een compromistekst uit. Een beginnetje kan wel handig zijn.
  • Indien er in de gemeenteraad een motie voorgelegd wordt, dient er rekening gehouden te worden met een eventuele einddatum waarvoor de motie aan een hogere overheid bezorgd moet worden.
  • Vermijd het gebruik van vakjargon, afkortingen en andere technische woorden, zodat de tekst voor iedereen duidelijk is. Vallen vaktermen niet te vermijden licht deze termen dan ook altijd toe.