Redactie: Om deze blog toch op te leuken voegen we deze prachtige foto toe van de zonsopgang aan de Watermolen in Grobbendonk. Fotograaf Christoff, de foto is onder licentie en mag niet gekopieerd of verdeeld worden zonder de blog.

Bekijk het integrale Verslag gemeenteraad 28/3/2023

Beperkte agenda…

Ook deze maand was het weer een gemeenteraad met een beperkte agenda, welgeteld zeven punten, goedkeuring notulen vorige maand en vragenronde inbegrepen.
Opmerkelijk was dat er een bijkomend agendapunt door de fractie Vlaams Belang was ingediend.

Tijdens punt 2 gaf Ellen Van de Velde (erfgoedvereniging Kempens Karakter) een presentatie over de restauratie van het bakhuis in Bouwel. Helaas was er geen beeld en geen klank. Dankzij de opmerkzaamheid van de algemeen directeur gaf de burgemeester aan dat de presentatie daarom opnieuw zou ingesproken worden.
Bekijk de Presentatie bakhuis Bouwel.

Artikel GVA Bakhuis Bouwel.

Van kwaad naar erger…

#glosse deBurgers: FastForward naar de vragenronde.
Daar reageert burgemeester Verhaert op een vraag in verband met bevoegdheden van de gemeenteraad. Volgens haar worden de gemeenteraadsleden voldoende geïnformeerd, zelfs meer dan wettelijk voorgeschreven is. De gemeenteraad wordt op deze manier nog verder gedegradeerd tot een plek waar enkel informatie wordt doorgegeven aan de raadsleden. Van enige participatie van de raadsleden is zelfs geen sprake meer.
Bekijk Vragenronde Verhaert live.

Deze aanpak scoort met 3 op 8, zeer laag op de participatieladder.

Ik wou het maar even zeggen, danku…

Het gemeentebestuur had adviezen voorbereid voor het GRUP Kleine Nete en Aa. Hierover waren enkele vragen en opmerkingen van Vooruit en CD&V, aangevuld door Vlaams Belang. Vooruit was bezorgd over eventuele onteigening van burgers, CD&V had vragen bij de gevolgen voor de landbouwers.

Meer Informatie GRUP.
Artikel GVA Plannen Kleine Nete.

Voor de vragenronde startte waren er nog enkele retributiereglementen. CD&V had een vraag over de subsidies van de cultuurraad. Er liep één en ander mis bij de subsidies van de vereniging FERM. Hoewel ze een dossier indienden, kregen ze geen subsidies. De aanvraag was blijkbaar niet toegekomen op de dienst Vrije Tijd. Als reden werd een verloren gegane mail aangehaald. Ook twee jaar geleden zou er iets misgelopen zijn.

Toegevoegd agendapunt Vlaams Belang

Vlaams Belang had een extra agendapunt ingediend over de aankoop van energiemeters. (Beluister Agendapunt VB)
Raadslid Cateau verwees hiervoor naar de gemeente Brecht die 75 energiemeters aangekocht had om het energieverbruik van toestellen te meten. Het OCMW zou er enkele hebben, maar veel mensen zouden schroom hebben om het sociaal huis binnen te stappen.
Schepen Verhaegen wilde dit bespreken met de ambtenaar die het energieloket gaat bemannen. Zij was pas de dag voor de gemeenteraad in haar functie beëdigd en moest zich eerst nog inwerken.

Wat met discussie over ‘t OCMW? -overbodig- maar we weten nu wel dat de (fysieke) integratie van gemeente en OCMW nog niet afgerond is.

Schepen Taelman viel over het feit dat er geen aantallen voorgesteld werd, op welk budget dit te inputeren was, wat die toestellen kosten. Hierdoor was volgens haar het punt niet ver genoeg uitgewerkt om te kunnen stemmen.
Schepen Van Meensel zag het nut niet in om meters bij te kopen als er al voldoende bij het OCMW waren. Raadslid Cateau gaf aan dat er enkele meters waren bij het OCMW maar zeker niet voldoende.

Uiteindelijk werd beslist om het punt uit te stellen naar volgende gemeenteraad, zodat administratie en ambtenaar van het Energieloket één en ander kunnen uitzoeken.
Ten slotte was er nog de opmerking dat energiemeters 12,90 euro kosten op bol.com en ze ook bij lokale handelaren te kopen waren.

#glosse deBurgers: Over naar de Transitiegroep Grobbendonk en Bouwel. Zij ijveren al langer om ook in Grobbendonk een gereedschapsbib op te starten waar men allerlei gereedschap kan ontlenen. Energiemeters zouden ook daar ontleend kunnen worden. Het is zinloos om iedereen een meter te laten aankopen, die enkele malen gebruikt wordt en daarna ergens in een schuif verdwijnt. Dit is een verspilling van grondstoffen.

Vragenronde

NV-A en Gib geen vragen.

Vlaams Belang gaf een pluim voor het Ruige Ridderpad, een wandelverbinding tussen het dorpscentrum en de kasteelhoeve. De burgemeester onthulde reeds een deel van het traject. Zo zal pas op het einde van de Antoon van Dyckstraat een doorsteek gemaakt worden naar de Netedijk om alzo de kasteelhoeve te bereiken.
Artikel GVA Wandelpad Kasteelhoeve.

Volgende vraag ging over de verplaatsing van de start van de Grote Prijs Rik Van Looy naar Westerlo. Er is nog steeds overleg met de organisatoren De burgemeester gaf aan nog steeds te ijveren om de start terug naar Grobbendonk te halen.
Artikel GVA Van Looy Westerlo.

Verder waren er nog enkele onveilige verkeerssituaties, namelijk Melkerijstraat en fietsoversteekplaats t.h.v. Watermolen. De burgemeester gaf aan hier mee bezig te zijn. Zo zou de
omgeving Melkerijstraat Schansstraat zone 30 worden.

Als laatste was er een vraag over de delegatie bevoegdheden van gemeenteraad naar schepencollege (Beluister Cateau delegatie college). Raadslid Cateau had hier in het verleden een vraag over gesteld en had hierop een uitgebreid antwoord gekregen. Ze vroeg om de bevoegdheden die voor de gemeenteraad voorzien waren ook effectief door de raad te laten stemmen. Concreet ging het over een besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 december waar een aangepaste datum voor de algemene vergadering van de Geelse Huisvesting werd gestemd. Dit had echter in de gemeenteraad moeten gebeuren. Een advies van de VVSG zegt hierover dat dit aan bod dient te komen in de gemeenteraad, verwijzend naar het decreet lokaal bestuur artikel 427. Een raadslid uit een andere gemeente had hier klacht over ingediend en gelijk gekregen van de gouverneur. De burgemeester beloofde na te kijken waar het misgelopen is. Toen was er een tussenkomst van schepen Van Meensel die vroeg of het advies van de gouverneur wel degelijk over een huisvestingsmaatschappij ging. Volgens hem was er een verschil omdat voor sommige diensten waar de gemeente deel van uitmaakt het schepencollege bevoegd is en voor andere de gemeenteraad. Hij vroeg om het advies door te sturen naar de algemeen directeur.

#glosse deBurgers: Wil je weten hoe het anders kan? Bekijk hieronder het toegevoegde punt op de gemeenteraad van Herentals.

Interne Nota deBurgers #9

 • Blijkbaar heeft ook het schepencollege problemen met het kennen van haar eigen bevoegdheden.
  Een eenvoudige oplijsting van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met vermelding wie bevoegd is voor de goedkeuring van algemene vergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen, notulen, … zou al veel kunnen helpen.
 • Het is niet voldoende om een goed idee als toegevoegd punt op de agenda te zetten.
  In dit geval zou er op voorhand één of twee prijzen kunnen opgevraagd worden voor een honderdtal toestellen, die dan samen met een documentatiefolder aan de gemeenteraadsleden kunnen voorgesteld worden.
  Budgettair niet onoverkomelijk (15 x 100 = 1500 euro). Zo’n meter is ideaal om sluipverbruik/sluimerverbruik van elektrische toestellen zoals tv, computers, … op te sporen.
  Eens dit bepaald is en aangepaste maatregelen genomen zijn, kan de meter terug ingeleverd worden.
  De verdere afhandeling –zijn de meters geschikt, welk budget, …- kan door de meerderheid en administratie verder afgewerkt worden.
  Dat in dit geval de stemming uitgesteld wordt naar volgende gemeenteraad is niet onoverkomelijk.

Extra bericht Gemeenteraad Herentals

Over naar de gemeenteraad van de stad Herentals op 28 maart 2023, dus op dezelfde avond als die van Grobbendonk.

Els Sterckx (Vlaams Belang): “Het schepencollege ging eerder akkoord met het voorstel van de Geelse Huisvesting om haar algemene vergadering te organiseren op 30 maart 2023 in plaats van op de derde donderdag van mei. Een collega uit Meerhout merkte dit ook op en diende hierover een klacht in bij de gouverneur, die hem gelijk gaf. Het klopt dus dat niet het schepencollege bevoegd was om deze beslissing te nemen, maar de gemeenteraad. Omdat de Geelse Huisvesting hier afwijkt van de statuten, dient een meerderheid van de aandeelhouders akkoord te gaan met de nieuw voorgestelde agenda. In Herentals kunnen we dit nog in orde brengen door dit goed te keuren vóór 30 maart, het lijkt mij dus aangewezen om dit hier nu goed te keuren. Ik zou jullie willen vragen om bij de Geelse Huisvesting vóór de vergadering te horen of er een meerderheid van de aandeelhouders aanwezig zal zijn zodat deze vergadering rechtsgeldig kan plaatsvinden.”

Blijkbaar liep het in meerdere gemeenten fout met het goedkeuren van de nieuwe datum voor de algemene vergadering. Op aangeven van IOK werd dit in alle gemeenten door het schepencollege goedgekeurd.

Omdat de goedkeuring van de gemeente Grobbendonk foutief gebeurd is, is deze dus niet geldig. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de algemene vergadering niet rechtsgeldig is. Deze bijzondere algemene vergadering gaat over de fusie van de huisvestingsmaatschappijen tot één woonactor, het niet rechtsgeldig doorgaan van de bijzondere vergadering zou kunnen leiden tot administratieve problemen.

In Herentals heeft men een voorstel met amendement gestemd om de zaak recht te trekken, in Grobbendonk gaat men onderzoeken wat er gebeurd is. Helaas te laat om het punt alsnog te stemmen voor 30 maart.

Bekijk Gemeenteraad van Herentals.

Meer info over de fusies van de huisvestingsmaatschappijen tot één woonactor: Fusies woonactor.