Sinds november 2020 worden de gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn (RWM) live gestreamd op Youtube. Je kan hem daar ook achteraf herbekijken. Gemiddeld een honderd dapperen durven het aan om deze voorstellingen te bekijken. Link naar de stream van deze maand: Gemeenteraad 28/2/2023.

Een bedroevende vertoning

Ook tijdens de gemeenteraad van 28 februari was het niveau weer bedroevend. Er stonden negen punten op de agenda die niet echt uitnodigden tot een avondje democratie in actie. Naast twee omgevingsvergunningen, was er nog advies voor het provinciaal beleidsplan ruimte Antwerpen, een kennisname van een rapportering in verband met Lokaal Energie en Klimaat Plan, een intentieverklaring voor een gezamenlijk zwembad Neteland en een nieuwe aansluiting bij een leercentrum.

Hier en daar werden door de oppositie wat toelichtingen gevraagd die door de betreffende schepenen werden beantwoord. Er was zelfs lof van de oppositie voor bepaalde punten. Enkel bij het agendapunt over het leercentrum was er wat animo.

Tot zover het verplichte maandelijkse nummer schijndemocratie, over naar de vragenronde, de enige plaats waar raadsleden het bestuur kunnen controleren.

 De “meerderheid”, een toneelvereniging…

Als eerste was er een – vooraf doorgesproken – opmerking van raadslid De Smet (GiB) over de nieuwe wegmarkeringen aan de Mariaschool. Burgemeester Verhaert nam deze lofbetuiging graag in ontvangst.

#glosse deBurgers: Het is toe te juichen dat ook raadsleden van de meerderheid zich af en toe laten horen.
Toch komt dit soms een beetje getelefoneerd over. De indruk dat dit alles op voorhand doorgesproken is, overheerst.

Geen vragen of opmerkingen voor de fractie N-VA die daarmee de ganse raad zo goed als onzichtbaar bleef. 

 De “oppositie”, “in actie”…

Raadslid Beullens (CD&V) kwam nog maar eens terug op de slechte werking van de verkeerslichten aan de Lindekens, wat door de burgemeester ontkend werd. Daarna stelde ze een vraag naar het aantal gebruikers van het fietspad van de N13 naar analogie met de fietsteller aan de brug in Herentals, omdat ze de indruk had dat dit niet druk gebruikt werd. De burgemeester stak een uitleg af over hoe goed het fietspad wel was, hoe blij de mensen met het fietspad waren. Els gaf aan dat ze hiermee akkoord was, maar dat ze enkel wilde weten hoeveel fietsers hiervan gebruik maakten. (Zie ook fietsteller: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230113_95917485) 

Raadslid De Vries (CD&V) kwam terug op de aankoop van de podiumwagen. Het in de vorige gemeenteraad genoemde aankoopbedrag van 50.000 euro zou als een bijna dubbel bedrag in de meerjarenbegroting ingeschreven staan. De burgemeester vertelde laconiek dat ze de cijfers niet van buiten kende. 

#glosse deBurgers: In deze tijd van technologische hoogstandjes is het niet moeilijk om dit bedrag even snel op te zoeken tijdens de raad. Het lukte deBurgers in minder dan een minuut. Ook raadslid De Vries had dit bedrag kunnen terugvinden, waardoor zijn vraag veel sterker zou overkomen maar dit kost dan weer een beetje moeite. Opmerkelijk was wel dat het dit keer de burgemeester was die antwoordde, terwijl het project vorige maand door schepen Van de Peer werd voorgesteld.

Geen vragen van de Lokale lijst wegens verontschuldigd en dus niet aanwezig.

Fractie Vooruit pakte uit met bewegende beelden over het gebrek aan onderhoud van de gemeenteschool Klimop in Grobbendonk. Deze beelden waren volgens hen één week oud, terwijl schepen Wouters aangaf dat dit alles reeds hersteld was tijdens de krokusvakantie. Ook de burgemeester kwam tussen om te melden dat de getroffen lokalen reeds voor de kerstvakantie afgesloten werden. https://www.gva.be/cnt/dmf20230301_93117523

#glosse deBurgers: Wat ook belangrijk is tijdens een vragenronde is datgene wat niet gevraagd wordt. Raadslid Struyfs vond het item over de school belangrijker dan het niet verlengen van de titel van Fairtrade gemeente, zei hij. Dit is symptomatisch voor de Gobbendonkse politiek. Sinds 2006 trachtte men deze titel te behalen, wat in 2015 uiteindelijk ook lukte. Er werden horecazaken, winkels, bedrijven, scholen aangespoord om fair trade producten te gebruiken. Dit alles onder begeleiding van een trekkersgroep van Grobbendonkse vrijwilligers die zich hiervoor inspanden. En dan plots wordt er door iemand beslist om hier niet meer mee door te gaan, wegens tijdsgebrek. Een debat in de gemeenteraad was het minste wat alle inwoners die zich hiervoor hadden ingezet, mochten verwachten. Al was het maar uit respect voor hun geleverde inspanningen en de democratische principes. Nu is het wat het lijkt: een autocratische beslissing.

#glosse deBurgers EXTRA: Eveneens belangrijk en symptomatisch voor de Grobbendonkse politiek is dat raadsleden blijkbaar alles doen om snel terug thuis te zijn, weliswaar na wel de vereiste duurtijd te halen om het presentiegeld te ontvangen. Kinderen zijn altijd belangrijker maar dat houdt niet in dat daarna ook het item Fairtrade had kunnen aangesneden worden, met debat en een openbare, democratische stemming binnen de Gemeenteraad.

Daarna kwam fractie Vooruit nogmaals terug op de ontharding van de speelplaats en het bijhorende slijk dat dan meegenomen zou kunnen worden in de klaslokalen.

#glosse deBurgers: Eindelijk! Na driemaal op de raad dezelfde vraag te stellen is er nu een oplossing, nl. sloefkes. Raar dat dit zolang moest duren, vooral omdat de schepen voordat men met de ontharding startte, een school bezocht had waar men dit reeds toepaste. Nog opmerkelijker is dat raadslid Verbeeck (Vooruit) aangaf dat zijn vrouw daar werkte en hij de oplossing kende.

Daarna volgde er een vraag van raadslid Geyselings over de wegversmallingen op de Eikenlei. Ze wilde weten of er signalisatieborden kwamen of dat de situatie zo bleef. De burgemeester gaf een ganse uitleg over hoffelijkheid en dergelijke. Hieruit kon men opmaken dat er geen signalisatie kwam.

#glosse deBurgers: Opvallend was dat de burgemeester reeds voor de tweede maal (zie ook vraag van raadslid Beullens) in haar antwoord stevig van leer trok op een in wezen eenvoudige vraag.

Raadslid Cateau (Vlaams Belang) herhaalde een aantal vragen die ze reeds eerder gesteld had en die de gemeente nog ging bekijken.

#glosse deBurgers: Maandelijks stelt Lut een aantal vragen uit de categorie “Nice to Have”, kleine dingen die het leven van de inwoners van Grobbendonk een heel klein beetje aangenamer kunnen maken. Asbakjes aan de bushalte, zone 30 enkele meters opschuiven zodat een zebrapad net binnen de zone valt, straatnaambordjes met historische uitleg, fietspompzuilen en ga zo maar door. Zelf zouden wij en de andere inwoners van Grobbendonk daar nog talloze voorbeelden aan kunnen toevoegen. Probleem is echter dat om deze zaken op de gemeenteraad voor te stellen als gewone burger, je ofwel een vraag moet stellen voorafgaand aan de gemeenteraad, ofwel 150 handtekeningen moet verzamelen, ofwel een gemeenteraadslid dient aan te spreken die dit in jouw plaats doet.

Dit zou gestructureerder moeten. Hiervoor bestaan commerciële toepassingen zoals Citizenlab. Op de website van het burgerplatform hebben deBurgers al enkele jaren de gratis app “improve-my-city” geïnstalleerd waar iedereen zijn kleine en minder kleine voorstellen kan achterlaten. https://www.burgerplatform.be/improve-my-city/

Interne Nota deBurgers #7

Alle partijen houden fractievergaderingen ter voorbereiding van de gemeenteraad. Bedoeling is om de agendapunten te bespreken en het stemgedrag op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt daar ook bepaald welke vragen er gesteld worden tijdens de vragenronde. 

deBurgers kijken regelmatig over de grenzen naar voorbeelden van “goede praktijken” in verband met transparantie, inspraak en participatie.

Zo ontmoetten we in Geel de Brugpartij (een samengaan van Groen, Vooruit en de ACW-vleugel van CD&V). Zij plaatsen elk maand de volledige agenda met toelichtingen en bijlagen op hun website, zodat dit toegankelijk is voor iedereen die wil. Daarnaast houden ze een week voor de gemeenteraad een open fractievergadering waarop iedereen welkom is om mee het standpunt van de partij over de agendapunten te bepalen. Ook vragen en toegevoegde agendapunten kunnen hier aangebracht worden.

Nog ver verwijderd van wat deBurgers voor ogen hebben, maar hé, van al zoveel openbare, participatieve communicatie kunnen we in Grobbendonk alleen maar dromen. 

Ter info:
#glosse: aanmerking, aantekening, hatelijke opmerking, hekelende opmerking, kant(lijn)tekening, uitleg, verklarend bijschrift, voetnoot.

Originele betekenis: Verklaring van of toelichting op een verouderd, vreemd of anderszins ongewoon woord, geschreven in de marge of de interlinie van een tekst. Een verzameling glossen is een Glossarium.