Bekijk hier de volledige gemeenteraad op youtube.

Op de agenda stonden 6 punten, een rondje mededelingen, vragen en een toegevoegd punt door raadslid Lut Cateau.

Ze vallen als vliegen…

Als tweede punt werd er kennisgenomen van het ontslag van raadslid Maarten Wouters omwille van zijn verhuis naar Vorselaar. Wouters is reeds het achtste gemeenteraadslid dat deze legislatuur vroegtijdig stopt. Nog opvallender is dat zijn vervanger pas op de negende plaats op de opvolgerslijst staat. Dit wil dus zeggen dat zijn acht voorgangers om de één of andere reden niet in de gemeenteraad kunnen of willen zetelen.

Het wordt leeg en stil in de gemeenteraad

Puntje 4 ging over delegatie van bevoegdheden van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen. Dit is één van de stokpaardjes van deBurgers. Eerst wat achtergrondinfo. In het oude gemeentedecreet hoorden acties en bijkomende overheidsopdrachten die in het budget opgenomen waren tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Het nieuwe decreet lokaal bestuur laat dat niet meer toe. Wel laat het nieuwe decreet toe dat de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten gedelegeerd worden naar het schepencollege.

Op de voorgestelde lijst die in aanmerking komt voor delegatie staan onder andere de “energetische renovatie/verduurzaming” van het gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, Volle Vaart, aanleg en herwaardering van poelen Kleine Beek, Het Ruige Ridderpad (een knuppelpad dat het centrum met de omgeving van de kasteelhoeve verbindt met speelelementen, wandelpad, brug), Park De Volle Vaart … Dit punt passeerde zonder vragen of opmerkingen van de gemeenteraadsleden.

Ondertussen schieten er dus niet veel bevoegdheden meer over voor de gemeenteraad. Onze verkozen gemeenteraadsleden worden stilaan gereduceerd tot werkloos en zwijgend meubilair.

Hoe zou het zijn met…

Daarna volgde een rondje vragenstellen. Ook nu weer geen opzienbarende zaken. Wat opvalt is dat veel van de gestelde vragen hoe-zit-het-met-vragen zijn. De antwoorden van burgemeester en bevoegde schepenen waren deze keer min of meer “to the point”, maar legden een onderliggend probleem bloot, namelijk een gebrek aan communicatie en actieve openheid van het lokaal bestuur. Zaken worden alleen meegedeeld als ernaar gevraagd wordt.

Zo werd er dit keer gevraagd naar de stand van RUP-weekendzone, lokaal dienstencentrum Bouwel, planning werken Stationlei, … Een website waarop alle lopende projecten van de gemeente staan, met een tijdslijn en info zou al veel verhelpen, ook voor de inwoners van Grobbendonk.

De troostmuur

Daarna volgde een bijkomend agendapunt van Vlaams Belang over de aanleg van een troostmuur op de begraafplaatsen, naar analogie met de troostmuur in Leuven.

Dat er een troostplek moet komen was ook voor de burgemeester een evidentie. Het zat sowieso al in de opdracht van de landschapsarchitect om hiermee aan de slag te gaan, rekening houdend met de eigenheid van elke begraafplaats. Of het al dan niet een muur moet worden kan dus niet op de gemeenteraad gestemd worden.

Toen er voorgesteld werd om het voorstel van de landschapsarchitect, op het moment dat het klaar is, op de gemeenteraad te brengen, kwam de vraag van raadslid Verbeeck of het een toelichting of een goedkeuring betrof. Schepen Taelman wrong zich in allerlei bochten om toch maar niet voor een stemming te gaan. Op de keper beschouwd stelde ze de participatie van de gemeenteraadsleden in vraag. Raadslid Verbeeck vroeg zich af waarom hij dan nog naar de gemeenteraad zou moeten komen, ook al omdat net voordien een aantal van de enkele resterende bevoegdheden naar het college gedelegeerd waren.

De gemeenteraad dient volgens Verbeeck om dingen te bespreken en te stemmen. Dit is net wat deBurgers ook al jaren aanklagen.

Ook raadslid Maarten Wouters deed nog een allerlaatste inspanning door voor te stellen om het plan in de ontwerpfase naar de adviesraden te sturen. Zijn opmerking was: “Misschien zou er toch ergens een platform moeten zijn dat de mensen, en niet alleen wij als gemeenteraadslid, maar ook de mensen eens kunnen zeggen wat zij ervan denken in de ontwerpfase.”

Ook dit is iets wat deBurgers al jààààren voorstellen.

Uiteindelijk werd er een amendement gestemd waardoor zowel de gemeenteraad als de belanghebbende adviesraden in de ontwerpfase zullen betrokken worden. Dit is echter zo voor de hand liggend, dat het eigenlijk te gek voor woorden is dat hierover moet gestemd worden.

De democratie in Grobbendonk, op sterven na dood!

Het was voor deBurgers aangenaam om vast te stellen dat ze niet langer roepende in de woestijn zijn, maar dat ze, weliswaar schoorvoetend, bijgetreden worden door enkele gemeenteraadsleden. Nochtans is ondertussen de Grobbendonkse gemeenteraad zo goed als volledig buitenspel gezet en is het beleid en bestuur van de gemeente niet meer openbaar noch onderworpen aan de wettelijke controle van verkozen raadsleden. Zowat alles wordt nu beslist in het college door slechts enkele mensen zonder debat en met een totaal gebrek aan transparantie. Het einde van de Grobbendonkse democratie is in zicht…