Exact 4 maanden na datum waren we je nog dit verslag schuldig van de Gemeenteraad november 2022. Onze interne studiedienst, vrijwillig en onderbemand uiteraard, moest zich inlezen in het hele LEKP gegeven van de Vlaamse overheid.
Noodzakelijk als je wil aantonen hoe ondoordacht en nutteloos het bestuur en de Gemeenteraad hun “werk” doen.

Het verslag, beef ende bibber voor politieke onkunde en hypochrisie

Traditioneel werd er gestart met de goedkeuring van de notulen van een aantal algemene vergaderingen.
Daarna was er een uitgebreide vraag van raadslid Struyfs over een omgevingsvergunning. Burgemeester Verhaert en raadslid Anthonis hadden toen reeds te zaal verlaten wegens mogelijke belangenvermenging.

Als tiende punt van de agenda werd het Lokaal Energie-en Klimaat Pact (LEKP) goedgekeurd. Gemeenten die dit pact ondertekenen engageren zich hiermee om een aantal doelstellingen van dit pact te behalen.

Raadslid Beullens (CD&V) had hier enkele bedenkingen bij.
“Er staat dat er 6,6 miljoen bomen en 0,5 meter haag per inwoner bijkomen. Hoe gaan we dit realiseren, waar en hoe? De impact op de landbouw is nu reeds groot. Is daarbij nagedacht en kan ik de oplossingen horen, want ik had die nergens gelezen.”

Uit het antwoord van schepen Taelman onthouden we dat dit eigenlijk een terechte opmerking is. Ze wees erop dat dit ook een dubbel verhaal is. De eerste versie liep af in 2020 en de toenmalige doelstellingen zijn door vele gemeenten niet gehaald omdat ze niet realistisch zijn. De nieuwe versie loopt af in 2030 en heeft ambitieuze doelstellingen. Die kunnen realistisch zijn op voorwaarde dat er vanuit Vlaanderen heel veel bijkomende middelen zouden tegenover staan.
Schepen Taelman: “Het is dus dubbel, we weten enerzijds dat dit moeilijk haalbaar zal zijn en dat dat inderdaad heel weinig concreet is, maar kunnen wij als gemeente zeggen we tekenen dit niet? Ik vind ook dat we als gemeente ergens toch wel een ambitie hebben en iets moeten doen voor het klimaat, want iedereen weet dat het klimaatprobleem tot aan iedereens lippen staat, dus dit niet ondertekenen vonden we ook niet oké.”
Wel is er in de meerjarenplanning geld ingeschreven voor energiebesparende middelen en dergelijke.

#glosse deBurgers: Samengevat komt het erop neer dat het lokaal bestuur vindt dat het pact dat ze gaan stemmen niet realistisch is, er geen middelen voor zijn maar omdat het voor het klimaat is voelen ze zich moreel verplicht om het goed te keuren.

Tussendoor waren er nog enkele aanpassingen van het meerjarenplan, retributiereglementen en de kerkfabriek.

Geen daden maar woorden

Even later kwam tijdens één van de volgende agendapuntende toetreding tot de “IOK-aankoopcentrale voor aankoop van oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens” ter stemming.
Door gemeente Grobbendonk werd nog geen cijfer gekleefd op het aantal laadpalen dat ze eventueel willen plaatsen. De aanleg van de parking Klim-Op Bouwel zou mogelijks moeten voorzien in 2 laadpalen.
Er werden geen kredieten opgenomen voor de groepsaankoop van laadinfrastructuur voor elektrische wagens in het meerjarenplan 2020-2025. Indien men wenst gebruik te maken van deze groepsaankoop dienen kredieten voorzien te worden in de aanpassing van het meerjarenplan.

#glosse deBurgers: Dit punt past binnen het net goedgekeurde Lokaal Energie-en Klimaatpact. In dit pact is als doelstelling opgenomen om per 100 inwoners 1,5 laadpunt te installeren tegen 2030. Samengevat komt het erop neer dat het lokaal bestuur toetreedt tot de aankoopcentrale voor het geval dat ze ooit een laadpaal zouden moeten plaatsen.

Een rondje in de notulen staan

Als afsluiting was er de traditionele vragenronde.
Lokale Lijst had een vraag over de kerstmarkt en Donatusnacht in Bouwel. N-VA en GiB geen vragen. CD&V vroeg een toelichting bij een krantenartikel over het charter van de vallei van de Aa, waarbij schepen Verhaegen aanwezig was. Vooruit had vragen over de ontharding en vergroening van de speelplaats Klimop Grobbendonk en de staat van de gebouwen (onder andere lekken).

Verder was er van Vooruit nog een vraag over een conflict tussen sportkampen en vaste gebruikers van de sporthal. Schepen Wouters was zich van geen kwaad bewust. Raadslid Anthonis vond het opmerkelijk dat dit niet rechtstreeks aan de bevoegde diensten gemeld werd.

#glosse deBurgers: Inwoners van Grobbendonk nemen hun toevlucht tot het inschakelen van gemeenteraadsleden om vragen te stellen over allerlei zaken. Hierdoor verdwijnt een groot deel van de nuance van de vraag. Toch is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen voorafgaand aan de gemeenteraad. Dit is helaas nog steeds niet bekend bij de inwoners van Grobbendonk.

Verder was er nog een verwarrende vraag over snelheidsovertredingen in Grobbendonk. CD&V bracht de toestanden aan de verkeerslichten aan de Lindekens nog eens in herinnering. Vlaams Belang had een vraag over voetbalpleintjes, insectenhotels, vuilnisbakjes, asbakjes, fietspompzuilen, …

#glosse deBurgers: Uit de antwoorden leerden we dat er een vuilbakkenplan in opmaak is.

 

#Grobbendonkhoezitda
Nu Grobbendonk het Lokaal Energie- en Klimaatpact heeft goedgekeurd, zijn er veel mogelijkheden om de inwoners te betrekken bij de uitvoering van het pact.

Het planten van bomen, deelmobiliteit, renovatie, ontharding, droogteproblematiek, plannen van laadpalen, … is een uitgelezen kans om samen met de inwoners te werken aan een modelgemeente. Het initiatief voor de participatie kan hierbij uitgaan van het gemeentebestuur (zie bijvoorbeeld de klimaatmakers in Olen), maar kan ook verwezenlijkt worden door een oproep te doen naar de burgers om projecten in te dienen -via participatietrajecten en burgerbudgetten- die kaderen binnen de vier werven die in het LEKP beschreven staan.

De Olen klimaatmakers
Het Vlaamse lokaal energie-en klimaatpact en de teksten van versie 1 en 2 in pdf

Interne Nota deBurgers #8

Het ondertekenen van het Lokaal Energie-en klimaatpact is niet vrijblijvend!

Onder andere in het document “Opmaak hemelwater- en droogteplan –blauwdruk” van de Vlaamse overheid wordt naar het pact verwezen in het kader van ontharding en opvang regenwater. Een gemeente heeft na 2024 enkel nog toegang tot watergerelateerde subsidies als zij beschikt over een voldoende ambitieus hemelwater-en droogteplan.