Deze keer bleven deBurgers niet in de buurt, maar bekeken we hoe het meerjarenplan van Nazareth (Oost-Vlaanderen) werd opgesteld. Nazarzeth heeft ongeveer even veel inwoners als Grobbendonk. We deden deze oefening reeds voor de stad Geel, maar dit gaat nog veel verder qua participatie en heeft vooral veel aandacht voor transparantie en communicatie. 

Bij de start van de legislatuur besloot het gemeentebestuur van Nazareth dat iedereen, zowel inwoners als medewerkers van het bestuur zich betrokken moest voelen bij alle doelstellingen van het meerjarenplan. 

Stap 1: het participatietraject met workshops voor alle personeelsleden en raadsleden. 

Meestal werken beleidsverantwoordelijken en personeelsleden van een lokaal bestuur binnen hun eigen beleidsdomein. Daardoor werken ze naast elkaar en is er geen (of weinig) interactie. Om dit te doorbreken organiseerde men in Nazareth voor alle medewerkers en raadsleden vijf workshops over vijf thema’s. Hierdoor namen personeelsleden ook deel aan workshops die niet in verband stonden met hun eigen functie. Er ontstond een kruisbestuiving tussen alle teams, waarbij ze naast het maken van een plan ook raakvlakken en mogelijkheden ontdekten en elkaar beter leerden kennen. Er werd volop gebruik gemaakt van beeldmateriaal zoals kaarten, foto’s illustraties, …

Stap 2: participatie met de gehele bevolking. 

In het voorjaar van 2019 organiseerde Nazareth een enquête onder de naam “Zegget ne keer”, waaraan alle inwoners vanaf 16 jaar konden deelnemen. Er werd een communicatiecampagne opgestart, met straatbanners en foto’s waarop bekende inwoners opriepen om deel te nemen. Met als resultaat dat bijna dertig procent (= 3000 antwoorden) van de inwoners de vragenlijst invulden. 

In het najaar organiseerde men dialoogsessies “Zegget met maten”, opnieuw ondersteund door dezelfde banners en foto’s. Hier kreeg elke inwoner, ondernemer en adviesraden de mogelijkheid om zijn mening te geven. Verder waren er ook inspraakmomenten voor kinderen en jongeren.

Stap 3: Het meerjarenplan. 

Hiermee ging de gemeente aan de slag en stelde het meerjarenplan op. Ook dit werd visueel ondersteund. Een van de deelnemers merkte op dat de ruimtelijke inrichting van de gemeente sterk leek op een vlinder. Daarom koos men de vlinder als beeld om de ganse communicatie over het beleidsplan aan op te hangen. Het ganse meerjarenplan werd in een boekje van tachtig pagina’s gegoten, het zogenaamde “vlinderboekje”. Dit werd gratis aan alle geïnteresseerden uitgedeeld. Ook burgemeesters uit de regio kregen een exemplaar. 

“Het Vlinderboekje”: Meerjarenplan Nazareth 2020-2025

Stap 4: Opvolging meerjarenplan. 

Jaarlijks kunnen de inwoners de realisatie van de doelstellingen opvolgen via de gemeentelijke website. 

Opvolging realisatie doelstellingen

Beleidsplan 2022

Ook in verdere participatieprojecten wordt de vlinder gebruikt. 

Stap 5: Transparantie 

Bij het meerjarenplan van Nazareth behoort een begrotingsapp: https://nazareth.begrotingsapp.be/ 

Hier vind je alle info over het beleidsplan, beleidsopvolging en beleidsevaluatie. 

Alle actieplannen worden hier met tijdspad en mijlpalen gepresenteerd met bijhorende budgetten. 

Ook bevat het een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstellingen. 

 #Grobbendonkhoezitda 

Kort samengevat: In Nazareth is er minder nood aan een beweging als deBurgers.

De inspraak- en participatietrajecten zijn in Grobbendonk onbestaande. Nochtans zijn ze verplicht, min 3 keer, door het Vlaams Gemeentedecreet.
In Grobbendonk wordt het decreet uitgekleed tot op de kleinste letter. Een “infoavond” wordt verkocht als “participatietraject” om zo in lijn te zijn met het decreet.

Het was echter de bedoeling van de Vlaamse wetgever om de gemeenteraadsleden meer bevoegdheden te geven en vooral de burger intensief te betrekken bij het beleid en bestuur.
Dit vraagt werk, inspanning en creativiteit van het bestuur. Grobbendonk krijgt hiervoor van ons een score van 1 op 20.

We blijven hopen in Grobbendonk op een “butterfly effect”.